För ett par år sedan publicerades en artikel jag skrivit på Gotlands museums årsbok Gotländskt Arkiv. Det året var temat byggnadsvård och det finns en mängd intressanta artiklar i boken, och nu är tiden kommen för att jag äntligen kan dela med mig av min artikel. 

En vis person sa till mig en gång: »Vi har glömt att byggnaderna vi kallar hem är något vi har till låns under en kort tid. Vi måste respektera dem som hem för föregående generationer – och för kommande.«

Som fastighetsägare »lånar« vi vår bostad. Vi lever där i mellanrummet mellan det som varit och det som ska komma. Det synsättet bör delas även av hantverkare och byggnadsantikvarier som anlitas för att utföra arbeten eller underhåll av dem. Det bör genomsyra alla beslut, alla renoveringar, allt under­ håll vi gör. Vissa av byggnaderna har en historia som sträcker sig flera århundraden tillbaka i tiden, och med rätt förutsättningar kan de bestå lika lång tid framöver.

En bra ram att hålla sig inom gällande underhåll eller restaurering är att de förändringar vi genom­ för i nutid, det vill säga de material vi tillför, också bör ges förutsättning till samma livslängd som det vi re­ parerar. Det kan till exempel handla om en hundra år gammal timmerstock i en byggnadsstomme som tjänat ut sitt syfte och behöver bytas ut. Stocken bör då ersättas med en likvärdig, med samma förvänta­ de livslängd. I mångt och mycket handlar byggnads­ vård om kvalitet före kvantitet – något som fortfaran­ de fungerar ska inte bytas ut.

Byggnadsvård = hållbarhet?
För mig personligen, och säkert för många andra i branschen, går byggnadsvård hand i hand med re­ sursmässig hållbarhet och ett miljövänligt förhåll­ ningssätt. Byggnadsvård är ett utmärkt exempel på det som kallas cirkulär ekonomi, som är ett viktigt begrepp inom det som lite slarvigt kan kallas håll­ barhetsrörelsen.

Cirkulär ekonomi innebär i korta drag att den tra­ditionella linjära konsumtionskedjan byts ut mot en kedja där produkten är en del av ett kretslopp. I den linjära modellen leder råmaterial till ett ofrånkom­ ligt avfall. I den cirkulära kedjan hanteras avfallet genom återbruk, återvinning och återanvändning. Den cirkulära användningen av råmaterial bör fin­ nas med redan på planeringsstadiet.

Materialen och beståndsdelarna i ett äldre hus passar väl in i den cirkulära ekonomins kedja, som förenklat kan beskrivas som att allt behandlas som beståndsdelar i ett kretslopp.

Inom byggnadsvården är det ofta äldre byggnader som är i fokus men det går lika bra att ha dessa aspek­ ter i åtanke vid nybyggnation. Precis som vid under­ håll av äldre byggnader handlar det vid planering av nybygge om att ta vara på det som finns och använda det fullt ut. Att göra underhåll möjligt och att under­ hålla varsamt. Framtidens lösning är inte att bygga nytt i underhållsfria material. Istället bör man blicka tillbaka för att lära sig av gångna tiders byggnads­ tekniker.

ÅTERBRUK. En del av stenen från de forna kyrkorna S:t Hans och S:t Per återfinns i det så kallade Payex-huset vid S:t Hansplan (till vänster i bild). 

Hur har det då sett ut i ett historiskt perspektiv? Det är inte ovanligt att i befintliga byggnadskon­ struktioner hitta exempel på återbruksbyggande ut­ förda redan för flera decennier sedan. För det mesta brukar de dyka upp vid restaurering eller renovering när de yttre lagren avlägsnas, men också vid doku­mentationer av olika slag. Ibland går det att se åter­ brukade byggnadsdelar från utsidan. Till exempel är återvunna dörrar och fönster vanligt förekomman­ de. Man har helt enkelt använt det som funnits till­ gängligt och byggt ut/på/om befintlig bebyggelse.

Återbruk av äldre material
I bilden på nästa uppslag ser vi ett öppet bjälklag i en byggnad i Visby. Här syns bjälkar som går kors och tvärs genom bjälklaget. De äldsta delarna av byggna­ den är medeltida, men genom tiderna har den byggts om och till i många etapper. I mitten av bilden finns en bjälke med ett format avslut. Det är antagligen en stolpe eller bjälke med tapp som inte suttit där från början utan kanske i en annan byggnad. Delen är på så sätt återanvänd.
Återbruk är alltså inte ett nytt fenomen. Det har vi alltid hållit på med, inte minst i Visby. Ingen har väl undgått stadens vackra ruiner. De står här som ett minne av de kyrkor och konvent de en gång varit. Men var har all övrig sten som också byggde upp de mäktiga kyrkorna tagit vägen? Den kan ju inte baraha gått upp i rök? Nej ruinernas byggnadsmaterial har återanvänts till att bygga upp senare tids stenhus. Förmodligen har kalkstenen även använts för att bränna kalk i någon av de då närbelägna kalkugnarna.
Från ruinerna efter de medeltida kyrkorna S:t Hans och S:t Per har man återfunnit dekorativt hug­ gen sten i det så kallade Lythbergska huset (eller Pay­ ex­huset) vid S:t Hansplan, ett stenkast bort. Byggna­den fick sin nuvarande form på 1760­talet. Återbruk har alltså varit en »grej« länge, men först under sena­re tid har det blivit populärt som begrepp.

Ett öppet bjälklag med bjälkar som går kors och tvärs genom bjälklaget. Rester från äldre konstruktioner 

En vanlig företeelse är rester från ett äldre faltak (brädtak) som använts till innertak eller väggmaterial. Förmodligen sparades falorna när taken lades om med annat material.

Finns det fler kopplingar mellan återbruk och bebyggelsehistoria? Ja, det finns gott om underlag för diskussion. Till exempel kan man fundera på om renässansen och nystilarna inom arkitekturhisto­rien också är en typ av återbruk, då de under 1800­ talet återupptog och hämtade inspiration från äldre arkitektur.

I byggnadsvårdsammanhang handlar cirkulär ekonomi mycket om möjlighet till underhåll eller varsam förändring med hjälp av hållbara materi­ al som i sig har ett eget kretslopp. En modell för att beskriva en metod för minimerat deponiavfall är Reduce-reuse-recycle-rot. Den kan användas i olika sammanhang, exempelvis inom livsmedel, förpack­ ningar, kläder och möbler. Modellen faller ganska välin i byggnadsvårdens grundprinciper; att man att vid förvaltningen av en byggnad alltid bör utgå ifrån den aktuella byggnadens karaktär och kvaliteter, vilket i praktiken ofta innebär hållbara material och meto­ der. Om modellen diskuteras utifrån ett byggnads­vårdsperspektiv kan det se ut såhär:

Reduce. Minska slit­och­släng­beteendet. Det är något vi generellt behöver göra i vårt samhälle, inte minst om vi ska klara de globala hållbarhetsmålen. Perioden från 1960­ och 70­talen fram till i dag är en mörk tid, om vi ser på utvecklingen ur en bevarande­ och hållbarhetsaspekt. Material ändras och moder­ niseras ständigt vilket inneburit att de naturliga al­ ternativen fått stiga åt sidan till förmån för material som tillverkas av icke förnybara råvaror.

Massproduktion har i dag övergått i renoverings­ hets – att förnya eller helt byta ut ett kök så fort något nytt kommer på modet är inte ovanligt. Så här behö­ ver det inte vara. Att göra så liten åverkan som möjligt är bäst i det långa loppet, inte minst för miljön. Mo­ detendenser har, som vi alla vet, en förmåga att gå i cykler. Kvalitativa material och utföranden har vär­ den som är mer bestående även om de för stunden kan uppfattas som lite daterade. Genom att ta tillva­ ra på det vi har minskar vi också behovet av att till­ verka nytt.

Reuse. Återanvända och återbruka sådant som fort­ farande har möjlighet att fylla en funktion. Bygg­ nadsvårdsnördar (undertecknad inkluderad) kan bli smått galna i att försöka hitta äldre delar och detal­ jer som går att återanvända i egna byggprojekt. Tänk att vi förr faktiskt byggde på ett sätt som gjorde det enkelt att plocka ihop hela byggnader och flytta ras­ ket någon annanstans (se bara på traditionella trä­ konstruktioner med skiftesverk och korsvirke). Även mindre beståndsdelar i ett äldre hus, såsom traditio­ nellt tillverkade fönster och dörrar, kan återanvän­ das och pryda sin plats i andra byggnader.

Recycle. Den cirkulära ekonomin gäller i hög grad möjligheten till återvinning. Att kunna regenerera material utan att naturen belastas. En majoritet av de traditionella materialen är per se naturliga.

Rot. Betydelsen av rot (ruttna) med koppling till byggnadsvård är av mer symboliskt slag. Det kan för­ klaras så här: inom byggnadsvården förespråkas ma­ terial som enkelt kan gå tillbaka till naturen när de är förbrukade. Antingen handlar det om helt natur­liga material såsom sten, lera och trä, eller produk­ ter utvunna direkt ur jorden i form av pigment eller som linolja. Det är material som kan ingå i ett cirku­lärt kretslopp.

PASSANDE FÖNSTER. (T.v.) Exempel på hantverksmässigt tillverkade fönster som är anpassade efter byggnaden. (T.h.) Nya »underhållsfria« standardfönster har satts in, utan hänsyn till husets arkitektur eller minskat ljusinsläpp. Istället för att byta ut äldre fönster kan dessa förses med tätningslister i naturmaterial som ull eller lin för öka energiprestandan. Innerbågar kan (om nödvändigt) förses med energiglas.

Underhållsfritt eller lång livslängd?
Att hålla efter traditionella fönster är tidskrävan­ de och kan upplevas som krångligt för gemene man. Träet måste målas om med jämna mellanrum, beslag kan behöva bytas och om det är riktigt illa behöver delar av båge och karm ersättas med friskt virke.

Så varför inte istället välja ett »underhållsfritt« fönster där du slipper allt detta? Det låter utmärkt, men egentligen är det raka motsatsen. De under­ hållsfria fönstren som finns i handeln i dag går egent­ ligen inte att underhålla. Ett påbörjat förfall är här inte möjligt att stävja och därför måste, inom ett re­ lativt kort tidsspann, fönstren ersättas med nya.
Fönster av detta slag (3­glasmodell i aluminium och/eller plast med icke­glasbrytande spröjs) brukar ha en garantitid på mellan 10 och 30 år. Jämför detta med fönster av kådrikt kärnvirke som målats med traditionell snickerifärg (linoljefärg). Fönster av det senare slaget kan ha en livslängd på uppemot 250 år, eller mer, om underhållet skötts kontinuerligt. Livs­cykeln för underhållsfria fönster är betydligt kortare, de behöver bytas ut ett flertal gånger under ett tra­ ditionellt fönsters hela livslängd, något som helt går emot resonemanget om cirkulär ekonomi och de fyra R:en i modellen som diskuterats ovan. En annan aspekt handlar om utseende och upple­ velse. Man bör ha i åtanke att husets ursprungliga proportioner förändras om man byter ut fönster i trä, som ofta har nätta dimensioner och som släpper ige­ nom mycket ljus, mot nya fönster där karm och båge upptar betydligt större yta i fönsteröppningen.

I dagens samhälle finns krav om att bygga i hög takt för att möta upp bostadsbristen, vilket i sig leder till användning av material som går snabbt och en­kelt att ta fram. Men behöver det vara så? Går det att tänka steget längre och använda landets samlade
byggnadsvårdskunskaper till att möta det växan­ de bostadsbehovet? I mindre städer på landsbygden rivs hela hyreshus för att det inte längre är någon som bor där. De bakomliggande anledningarna som lett till avfolkning kanske är svåra att lösa, men det vi är duktiga på är att ta hand om befintliga bebyggelse och åter göra den beboelig.

Ett exempel är alla de ödehus som står övergivna i obygden, där det görs stora in­ satser av byggnadsvårdare för att rädda det som räd­ das kan. Så kallade »ödehusräddare«, privatpersoner med byggnadsvård som gemensam nämnare, kan ses som en rörelse på uppgång och det görs nu även insat­ser på kommunnivå för att inventera ödehusbestån­ den i landet. Att se de husen som en resurs i bostads­bristfrågan kan, förutom att generera nya bostäder, också rädda delar av vårt gemensamma kulturarv. Dessutom sparar detta på våra naturresurser, vilket går i linje med uppsatta miljömål. För att insatser ska bli mer omfattande än vad vi som privatpersoner kan rå över krävs beslut på högre nivå. Kan vi gemensamt bilda opinion som kan påverka beslutsfattare i rätt riktning?
Det finns mängder med åtgärder som gemene man kan göra för att ta hand om och underhålla sitt boen­de på ett hållbart och miljövänligt sätt. En viktig sak är att ställa krav på det som konsumeras. Varför sälj­er inte färghandlaren linoljefärg till dig när du ber om oljefärg? Varför rekommenderas du vattenbase­rad färg när du vill ha den bästa snickerifärgen till dina fönster?

Det hela handlar om normförskjutning. För 70 år sedan var de naturliga materialen standard, i dag är konsumtionen ledstjärna vilket under senare decen­nier fört utvecklingen till att möta upp välfärdssam­hällets krav. Vänd dig till en färghandel med kun­skap om linoljefärg istället för att köpa en modern färg, vilken gynnar konsumtion på kort sikt – en för träytor tvivelaktig färg kommer på sikt leda till en kortare konsumtionscykel och förr eller senare inköp av nya fönster.

ANDAS. Ett hus som förpackas i täta material som färg och tätskikt kan inte andas och fuktskador kan lätt uppstå.

Något att tänka på
För att sammanfatta något av det vi tittat på ovan har jag sammanställt några punkter som en vägledning om du vill behandla ditt hus mer hållbart.
Först av allt, tänk ett slag innan du börjar riva ut, förändra och förnya. Känn efter, reflektera och läs på (det finns mängder av god litteratur på ämnet bygg­ nadsvård). Behöver hela köket verkligen rivas ut eller räcker det med ommålning? Kanske sockeln under köket kan höjas för att få en fungerande arbetshöjd?

Fundera och tänk efter ordentligt innan du sätter igång. Oftast blir det mycket billigare och framförallt är det resurssnålt och snällt mot både miljön och din byggnad.

Om du ännu inte börjat »plastbanta«, varför inte haka på trenden i samband med att huset ska tas om hand? Om man synar innehållsförteckningen på burkar med moderna färgtyper så lär man sig ganska snabbt att det är plast i väldigt mycket. Moderna material som är för täta gör att fukten stannar kvar. Hus behöver kunna andas för att inte dra åt sig skad­ or. Välj därför material som av naturen är diffusions­ öppna.Det här är egentligen ganska enkelt; din bygg­nad vill andas precis som du, och hur lätt är det med en plastpåse över huvudet?

Ta glasfiberull som exempel. Det är ett material som saknar förmåga att buffra och släppa ifrån sig fukt, vilket gör risken för fuktskador är större. Det finns betydligt lämpligare alternativ, till exempel träfiber­ eller linisolering – naturmaterial med god isoleringsförmåga och som samtidigt kan »andas« samt absorbera och avleda fukt, beroende på klimat.
Man måste kanske inte isolera huset? Personli­gen isolerar jag mig själv med goa raggsockor och en stickad ulltröja.

Men om vi återgår till innehållsförteckningen på färgburkarna; vad är det då i din färg och varför på­ står jag att linoljefärgen är naturlig medan den vat­
tenburna oljefärgen inte är det? En modern vatten­ buren oljefärg är till stor del vatten med en massa kemiska tillsatser. Det är till exempel mögelhäm­mande­ och konsistensförbättrade medel. Ofta är pigmenten syntetiska, det vill säga framställda på icke naturlig väg. I moderna färgtyper är oljan ut­vunnen från petroleum vilket är en ändlig produkt och inte alls kan kopplas in i ett cirkulärt kretslopp.
En traditionell linoljefärg innehåller två saker: linolja och naturligt färgpigment, det vill säga pig­ ment tagna av jorden eller som på annat sätt kommer av en naturlig råvara. Exempel på naturliga pigment är umbror och oxider. Också kimrök är ett naturligt ämne, det är helt enkelt ett finare namn för aska.

Linoljefärg har rykte om sig att vara en dyr färg men sanningen är att den per kvadratmeter är bil­ ligare – en liter linoljefärg räcker till mycket mer än en liter »modern« färg. I boken En bok om linoljefärg, kärlek och Genarp av Gunnar Ottosson finns ett kapi­tel som heter »Målarfärgens slowfood« som gör det förståeligt hur kvalitativ linoljefärg är i förhållande till andra färgtyper.

Det ska också sägas att alla material inte var bättre förr. Vissa av det sämre slaget (som det senare visat sig) började användas redan på 1940­talet. Till exem­pel eternit och stenkoltjära. Många semigamla material innehåller ämnet asbest som är farligt för hälsan. Dessa gör man bäst i att låta vara. Det är när de går sönder som det farliga innehållet blir flyktigt och därigenom hälsovådligt. Vid osäkerhet kring materi­al ska man därför vara försiktig.

TILLVARATAGET. Gårdshuset i Visby innerstad är runt 100 år gammalt medan dörrarna sannolikt är dubbelt så gamla. I husklassificeringen från 1785 benämns ett trähus och ett stall på fastigheten. Det befintliga gårdshuset ersatte ett stall på 1920-talet. Dörrarna sattes dit av den nuvarande ägaren efter att de räddats från en byggnad som var i färd att rivas.

För framtidens skull
Nu kan vän av ordning fråga sig om alla naturliga ma­terial är bättre för byggnad och miljö? Det korta sva­ret är ja. Material som är en del av det cirkulära krets­loppet är bättre för miljön och i ett vidare perspektiv skulle man också kunna säga att de material som vi i dag använder inom byggnadsvården till stor del är den typen av material. Men det sagt så är inte alla tra­ditionella material naturliga och inte heller tvärt om. Men byggnadsvård och traditionella material är inte alltid samma sak. Om vi går tillbaka till linoljefärgen så har även den förändrats. I dag tillsätter tillverkar­na av linoljefärg inte längre bly i färgen (vilket vara vanligt förr) eftersom det har en dålig miljöpåverkan.

Att ta tillvara den lokala byggnadstraditionen görs bäst genom att låta det lokala hantverkskunnandet frodas. På Gotland har vi tur som har lokalt tillverkad kalk (småskaligt) och sojdebränd tjära. Det som är vik­tigt för att det lokala kulturarvet ska kunna bevaras är att det tradtionella hantverket och användandet av traditonella material förs vidare.

Till sist, om vi nu har glömt bort att byggnaderna vi kallar hem bara är oss till låns så kan det vara hög tid att vi tänker till, både en och två gånger. Tar vi med oss gamla kunskaper om vad husen faktiskt mår bäst av så är chansen större att kommande generationer också gör det. På det sättet kan det kortsiktiga kon­ sumtionstänkandet brytas och vårt byggnadsbe­ stånd fortleva genom långsiktigt förvaltande.

Läs hela inlägget »

Torsmanska huset i Visby hamn förundrar. Det har hänt mycket där under de senaste 300 åren. 

Vid tiden för uppförandet av byggnaden såg kvarteret och kvarteren runtikring inte alls ut som de gör idag, vilket bl.a förklarar varför huvudentrén har bytt plats så många gånger. Huvudentrén har med största sannolikhet legat i den södra fasaden med sin pampiga volutgavel - när byggnaden uppfördes fanns nämligen inte byggnaden direkt söder om Torsmanska utan den platsen utgjordes av en fri yta som gjorde det till en självklar placering. Senare, under sekelskiftet 1800/1900, satt dörren på den norra fasaden och för närvarande i den västra vilket känns helt naturligt idag då detta är huvudstråket förbi byggnaden. I bilderna nedan, som jag hittat på Gotlands museums arkiv, kan man se byggnadens utveckling steg för steg. Den första skissen är gjord av P.A. Säve.

Förr i tiden var det ofta möbelsnickaren som tillverkade dörrar och fönster till byggnaderna. Så torde även vara fallet vid Torsmanska. Överstycket till dörren, utformat som ett brutet barockkrön, är väldigt likt de skåpsöverstycken som utfördes av den kände möbeltillverkaren Olof Blomberg (f.1740, d. 1814) i Visby. Det är därmed inte osannolikt att det är just han som tillverkat både dörr, omfattning och överstycke liksom de samtida fönstren och överljuset. Att det skulle kunna vara just så skedde i samband med restaureringen av fastigheten 2019, då antikhandlare Erik Söderlund delgav ovanstående information. Vill man läsa mer om fastigheten finns restaureringsrapporten att läsa HÄR! 

Ser du också likheterna mellan överstycket på skåpet och det på dörromfattningen?  

Läs hela inlägget »

Byggnadsvårdsföreningens tidskrift Byggnadskultur publicerade i årets tredeje bilaga en kortare artikel skriven om den Gotländska byggnadstraditionen. 

Att sammanfatta en en byggnadstradition som sträcker sig in i forn tid och fortfarande är aktiv idag är inte den enklaste uppgiften. Men den togs på största allvar och här är den i sin helhet: 

Gotland: Stenhusbyggande i Perioder

När du tänker på en typsikt gotländsk byggnad så är det med största sannolikhet en vit stenbyggnad i två våningar täckt av ett brant enkupigt tegeltak som först dyker upp i huvudet. 
Men i praktiken är Gotland ett landskap där träbebyggelsen dominerat - stor tillgång på skog har gett träbyggnadstraditionen goda förutsättning. Även om det gotländska stenhusbyggandet var omfattande jämfört med andra områden i Europa, så var det inte den dominernade hustypen.

Visby innerstad kan uppfattas som en stenstad men merparten av de små husen i Visby är faktiskt reveterade bulhus, det vill säga putsade träbyggander med syfte att efterlikna stenhusen och för att  ge ökat brandskydd. 
Det finns två perioder i den gotländska byggnadstradtionen där stenbyggandet varit markant förekommande. Den första var under medeltiden då varje socken uppförde sin egen kyrka i sten, därtill byggdes försvarskastaler samt 250 andra profana byggnader. 

Den andra storhetstiden startade med kalkindustrin under andra delen av 1600-talet. Exporten av kalk från Gotland ökade kraftigt vilket medförde att kalkpatronerna hade råd att uppföra sina egna byggnader i sten. Det finns idag inte någon orörd byggnad kvar från den tiden men mest troligt är att det var enkelstugor till formen, kanske halvbyggningar (tvåvånings enkelstugor på gotländska). 
Det är den andra perioden av stenhusbyggande som ger oss bilden av det klassiska gotländska putsade stenhuset med tegelbeklätt sadeltak. 
Vad som också var bidragande var stenhusresolutionen år 1957 med vilken det gavs skattebefrielse i tjugo år för nya byggnader uppförda i sten. Men att överge träbebyggnadstradtionenen var en långsam process och mycket beroende av enskilda bönders tillgång på material. Vid brist på skog var övergången till sten mer naturlig. Det finns alltså en lokal variation i hur snabbt förändringen skedde och på vissa håll valde man att behålla sina träbyggnader. 

Byggnadstradtionen skiljer sig även åt inom Gotland, ett exempel är takens material och utformning. På södra och sydöstra delen av ön hara flistaken varit dominerande medan det på Fårö varit vanligt med agtak. 
Flistaken Förekom till aldra största del söderut trot att lika god materialtillgång fans lite varstans. Flisen kunde tillverkas av både kalk och sandsten. Flistaken är tunga och har flack lutning - det går relativt enkelt att läsa av om en byggnad tidigare varit täckt med flis just utifrån takets lutning och den ofta höga byggnadskroppen som fick kompensera. 

Ag är gräs, och som vilket grästak som helst krävs det en brant taklutning för att få optimal vattenavrinning. Att lägga agtak är ett tradtionellt hantverk som på sina håll ännu lever kvar. allra starkast på Fårö som fortfarande har ett täcktingslag (alltså takläggare) 

Tack för att du läste artikeln!

mvh Sandra Såger
Byggnadsantikvarie 

Läs hela inlägget »

En av de vanligaste frågorna jag får är:
- Behöver jag verkligen bygglov för att måla mina fönster, om jag använder samma färg som jag alltid har målat dom med?
Och mitt svar är alltid:
-Ja, det behöver du! Om du inte redan har ett lov som gäller vill säga. 

Visbys detaljplan är unik i såväl utformning som detaljnivå. Den förbjuder till exempel plastfärg och ställer krav på att endast traditionella material och metoder får användas. Byggnadsordningen i sin helhet hittar du här! 

I slutet av det här blogginlägget presenterar vi fem punkter du behöver "checka av" för att söka bygglov för underhåll. Fyra av dom kan du göra helt själv.

Bygglov krävs även för underhåll, vilket är ovanligt ur ett nationellt perspektiv. Att måla fönstren med exakt samma färg som tidigare, även om du tänkt använda traditionell linoljefärg, är alltså bygglovspliktigt.
Andra saker som kräver bygglov i Visby innerstad är: 
- Målning av fasad
- Lagning eller utbyte av puts
- Ändring av plank eller mur
- Lagning av plåttak
- Omläggning av mer är 25% av ett tegeltak 
- Trädfällning 

5 saker behövs för att söka underhållslov i Visby. Fyra av dessa kan du göra själv men för den femte behöver du ta hjälp av en antikvarie (till exempel mig). 

Detta behöver du: 

1. Själva bygglovsansökan där den formella informationen om fastigheten fylls i, t ex fastighetsbeteckning. En sådan gör du elektroniskt här! 

2. Ritning/bilder på fasad och de detaljer som ska underhållas. I de flesta fall räcker bra/högupplösta bilder på det du ska söka lov för. 

3. Teknisk beskrivning. I denna ska du beskriva hur du ska gå tillväga för att genomföra underhållet. Det kan till exempel handla om att du beskriver vilken färg du ska måla med, och hur du ska göra för att få ett bra resultat. Det är också viktigt att här beskriva kulören, t ex med ett välkänt kulörnamn som Engelskt röd eller ett NCS-nr, ex. NCS 5040-Y80R. Det ska även finnas med beskrivning av det material som ska underhållas, t ex om det är en kalkputs eller en KC-puts. Det är också viktigt att beskriva hur du går tillväga om du behöver göra något utöver det som planerats i ett första skede, till exempel om det visar sig att fönsterkarmen behöver lagas - beskriv då materialet som ska ersätta det trasiga.

4. Kontrollplan. Jag använder den mall som finns på Region Gotlands hemsida. Den går att redigera så att den passar åtgärderna, d v s det du tänkt göra på just din byggnad. Ifall du ska måla fönster kan en kontrollpunkt t ex vara Färgtyp. 

5. Antikvariskt utlåtande. Om du gör det mesta själv är ett antikvariskt utlåtande en baggis för antikvarien. Jag brukar ta in det material som du redan gjort/tagit fram och sedan skriva ett utlåtande utifrån det. Utlåtandet är något som endast en antikvarie kan göra. 


Om du har följt alla fem punkter ovan så ska allt vara redo att skickas in till regionen för beslut om bygglov! Bygglovet håller i 5 år vilket betyder att du kan underhålla på samma sätt i fem år framåt. Att söka är allra enklast att göra via regionens hemsida, där loggar du in med Bank-id och skickar in underlagen digitalt. Ingen separat bygglovsansökan behövs. 

Nu hoppas jag att du känner att allt blev lite lättare med underhållslov! När du är redo för utlåtande kan du höra av dig till oss så hjälper vi dig! 
 

Om du inte vill ta dig an någon av punkterna ovan, men likväl underhålla din fastighet, så kan vi göra allt det här åt dig. 

Är det något du saknar i det här inlägget? Skriv gärna en kommentar så svarar vi vartefter.
 

Med vänlig hälsning,
Sandra Såger 
Byggnadsantikvarie 
SAWA antikvarier 

Läs hela inlägget »

Vi har precis avslutat ett vårdprogram som vi har hållt på med sedan i våras. Det har varit otroligt spännande och lärorikt att få göra detta. 
Det är det bästa med vårt jobb att man får lära sig nya saker hela tiden. 

Vårdprogrammet vi gjorde var för en gård på norra Gotland i Hall socken. Hall är som socken  speciell då det finns en väldigt sammanhållen bebyggelse. De flesta gårdar nuvarande bebyggelsen är uppförd under en relativt kort period. 

Mangårdsbyggnaden är typsik för socknen med frontespis undet pulpettak. Byggnaden är en parstuga med inredd vind. Byggnaden uppfördes någon gång mellan 1783 och 1791, detta kan vi tolka ur gamla skiftesprotokoll tillsammans med spår i byggnaden. Det har skett en del förändringar längs vägen, någon gång på 1960-talet tillkom en veranda och tidigare än så på 1800-talets mitt förlängdes salen söder ut. 
Den här gården bestod tidigare av fyra parter, idag finns tre av dessa fyra parter bevarade. Två är byggnadsminnen.

Ladugårdarna har drag av den typiskt nord gotländska arkitekturen med ny romanska fönster och slätputsade foder i fasaden. ekonomibyggnadena uppfördes kring 1860.  

Lämna gärna en kommentar! 
 

Läs hela inlägget »

Byggnadvårdsföreningens årliga vårresa gick i år till Gotland vilket kändes superkul för mig, det var fint att som nytt länsombud få träffa så många medlemar samtidigt från landets alla hörn. Själv var jag supernöjd med resan och kan verkligen rekomendera att dels följa med på Byggnadvårdsföreningens vår eller höstresa vid nästa tillfälle men också att bli guidead i sin egna stad eller län. 
Vårresan varade i tre hela dagar för de som kom hitresandes för oss på ön blev det två halvdagar och en heldag med fokus på den gotländska byggnadstraditionen. I min buss blev guideade av vad man närmast kan gemföra med uppslagsverk i den gotländska kulturhistorian - Peter Dolk och Lars Bäckman. Lars och Peter som åkte med i bussen Lars på lördagen och Peter på söndagen guideade inte bara om platserna vi stannade vid under resan utan berättade även om allt spännande som vi såg utan för fönstret. 
Fredagen började med inchekning och regitrering vid Strand Hotell för att sedan få två kortare föredrag om kulturvård och byggnadsvård på gotland. Dels berättade världsarvssammordnaren Elene Negussie om Världsarvet Hansestaden Visby där man just nu håller på att ta fram en ny världsarvsstrategi och handlingsplan - managementplan. Sedan berättade Petra Eriksson från Uppsala univeristet campus Gotland om byggnadsantikvarie utbildningen - den som jag gick för sex år sedan. Detta följdes av en god middag och trevliga samtal på hotellet, kvällen var fortfarande ung när hotell resturangen tömdes för att få lite sömn innan morgondagens stundande guideningar. 

En tidig morgon blev det klockan åtta mötes alla för tre olika guideade turer runt om i Visby, en timmas guidning runt om i de nedre delarna av Visby där Lars Bäckman visade den ena gruppen allt från de medeltida packhusen på strand gatan till kyrkorunier till den medeltidifierade delarna av St Hansgatan. 

På bilden ovan ser vi en gångbro som ritats av Andreas Forsberg, en av nutidens flitigt anlitade arkitekter i Visby innerstad som ritar moderna byggnader och detaljer som visar på nutidens tidslager i den medeltida staden. Bron går mellan två byggnader som ligger på strandgatan i Visby - Börsen till höger i bild och ett av Visby bankpalats till vänster. I bakgrunden ser vi kallbadhuset i Visby som idag huserar Studentkårens lokarer. 

Vy söder ut på St Hansgatan, fotot är taget i höjd med konstmuseet den gamla flickskolan som byggdes ... Längre ner på vänster sida ser vi två av Visbys korsvirkeshus det ena ser vi den blottade gaveln på och den hitom röda byggnaden har en blottad långsida i korssvirkesverk? byggnaderna på vänster sida historiserades till stor del inför Världsarvs nomineringen på 1990-talet för att passa bättre in i den medeltida hansestaden Visby. De närmsta byggnaderna har medeltida delar vilket visar sig än i dag med deras tjocka sten väggar i garuplanet och medeltida nicher som blottats ut mot gatan. Arkaden till höger är en lämning efter stadsarkitekten ..  som under sin verksam tid gjorde en del brand? förebyggande åtgärder i staden bland annat lät han uppföra två av dessa arkadgångar som innanför har gångstråk för fotgängare. St. Hans kvarteren har under senare år blivit ett centrum för konsthantverk i Visby har finns ett flertal exempel på den typer av butiker tilllika ateljer. Gatan är i dag ett populärt affärsstråk. 

Bussfärden tog oss österut till Norrlanda fornstuga där vi blev uppmötta av ingen mindre än Stefan Haase själv som i sitt verksamma liv jobbat både på Länsstyrelsen och Gotlands museum som byggnadsantikvarie med en enorm kunskap om den gotländska byggnadstraditionen. På Norrlanda fornstuga berättade han om de gotländska bullhusen (som i och för sig i sin konstruktion finns representerat även på andra håll i Sverige - skiftesverks konstruktion) Vi fick veta mer om fönsterplacering i boningshusen och om de gotländska agtaken. 

Läs hela inlägget »

För ett par år sedan publicerades en artikel jag skrivit på Gotlands museums årsbok Gotländskt Arkiv. Det året var temat byggnadsvård och det finns en mängd intressanta artiklar i boken, och nu är tiden kommen för att jag äntligen kan dela med mig av min artikel. 

En vis person sa till mig en gång: »Vi har glömt att byggnaderna vi kallar hem är något vi har till låns under en kort tid. Vi måste respektera dem som hem för föregående generationer – och för kommande.«

Som fastighetsägare »lånar« vi vår bostad. Vi lever där i mellanrummet mellan det som varit och det som ska komma. Det synsättet bör delas även av hantverkare och byggnadsantikvarier som anlitas för att utföra arbeten eller underhåll av dem. Det bör genomsyra alla beslut, alla renoveringar, allt under­ håll vi gör. Vissa av byggnaderna har en historia som sträcker sig flera århundraden tillbaka i tiden, och med rätt förutsättningar kan de bestå lika lång tid framöver.

En bra ram att hålla sig inom gällande underhåll eller restaurering är att de förändringar vi genom­ för i nutid, det vill säga de material vi tillför, också bör ges förutsättning till samma livslängd som det vi re­ parerar. Det kan till exempel handla om en hundra år gammal timmerstock i en byggnadsstomme som tjänat ut sitt syfte och behöver bytas ut. Stocken bör då ersättas med en likvärdig, med samma förvänta­ de livslängd. I mångt och mycket handlar byggnads­ vård om kvalitet före kvantitet – något som fortfaran­ de fungerar ska inte bytas ut.

Byggnadsvård = hållbarhet?
För mig personligen, och säkert för många andra i branschen, går byggnadsvård hand i hand med re­ sursmässig hållbarhet och ett miljövänligt förhåll­ ningssätt. Byggnadsvård är ett utmärkt exempel på det som kallas cirkulär ekonomi, som är ett viktigt begrepp inom det som lite slarvigt kan kallas håll­ barhetsrörelsen.

Cirkulär ekonomi innebär i korta drag att den tra­ditionella linjära konsumtionskedjan byts ut mot en kedja där produkten är en del av ett kretslopp. I den linjära modellen leder råmaterial till ett ofrånkom­ ligt avfall. I den cirkulära kedjan hanteras avfallet genom återbruk, återvinning och återanvändning. Den cirkulära användningen av råmaterial bör fin­ nas med redan på planeringsstadiet.

Materialen och beståndsdelarna i ett äldre hus passar väl in i den cirkulära ekonomins kedja, som förenklat kan beskrivas som att allt behandlas som beståndsdelar i ett kretslopp.

Inom byggnadsvården är det ofta äldre byggnader som är i fokus men det går lika bra att ha dessa aspek­ ter i åtanke vid nybyggnation. Precis som vid under­ håll av äldre byggnader handlar det vid planering av nybygge om att ta vara på det som finns och använda det fullt ut. Att göra underhåll möjligt och att under­ hålla varsamt. Framtidens lösning är inte att bygga nytt i underhållsfria material. Istället bör man blicka tillbaka för att lära sig av gångna tiders byggnads­ tekniker.

ÅTERBRUK. En del av stenen från de forna kyrkorna S:t Hans och S:t Per återfinns i det så kallade Payex-huset vid S:t Hansplan (till vänster i bild). 

Hur har det då sett ut i ett historiskt perspektiv? Det är inte ovanligt att i befintliga byggnadskon­ struktioner hitta exempel på återbruksbyggande ut­ förda redan för flera decennier sedan. För det mesta brukar de dyka upp vid restaurering eller renovering när de yttre lagren avlägsnas, men också vid doku­mentationer av olika slag. Ibland går det att se åter­ brukade byggnadsdelar från utsidan. Till exempel är återvunna dörrar och fönster vanligt förekomman­ de. Man har helt enkelt använt det som funnits till­ gängligt och byggt ut/på/om befintlig bebyggelse.

Återbruk av äldre material
I bilden på nästa uppslag ser vi ett öppet bjälklag i en byggnad i Visby. Här syns bjälkar som går kors och tvärs genom bjälklaget. De äldsta delarna av byggna­ den är medeltida, men genom tiderna har den byggts om och till i många etapper. I mitten av bilden finns en bjälke med ett format avslut. Det är antagligen en stolpe eller bjälke med tapp som inte suttit där från början utan kanske i en annan byggnad. Delen är på så sätt återanvänd.
Återbruk är alltså inte ett nytt fenomen. Det har vi alltid hållit på med, inte minst i Visby. Ingen har väl undgått stadens vackra ruiner. De står här som ett minne av de kyrkor och konvent de en gång varit. Men var har all övrig sten som också byggde upp de mäktiga kyrkorna tagit vägen? Den kan ju inte baraha gått upp i rök? Nej ruinernas byggnadsmaterial har återanvänts till att bygga upp senare tids stenhus. Förmodligen har kalkstenen även använts för att bränna kalk i någon av de då närbelägna kalkugnarna.
Från ruinerna efter de medeltida kyrkorna S:t Hans och S:t Per har man återfunnit dekorativt hug­ gen sten i det så kallade Lythbergska huset (eller Pay­ ex­huset) vid S:t Hansplan, ett stenkast bort. Byggna­den fick sin nuvarande form på 1760­talet. Återbruk har alltså varit en »grej« länge, men först under sena­re tid har det blivit populärt som begrepp.

Ett öppet bjälklag med bjälkar som går kors och tvärs genom bjälklaget. Rester från äldre konstruktioner 

En vanlig företeelse är rester från ett äldre faltak (brädtak) som använts till innertak eller väggmaterial. Förmodligen sparades falorna när taken lades om med annat material.

Finns det fler kopplingar mellan återbruk och bebyggelsehistoria? Ja, det finns gott om underlag för diskussion. Till exempel kan man fundera på om renässansen och nystilarna inom arkitekturhisto­rien också är en typ av återbruk, då de under 1800­ talet återupptog och hämtade inspiration från äldre arkitektur.

I byggnadsvårdsammanhang handlar cirkulär ekonomi mycket om möjlighet till underhåll eller varsam förändring med hjälp av hållbara materi­ al som i sig har ett eget kretslopp. En modell för att beskriva en metod för minimerat deponiavfall är Reduce-reuse-recycle-rot. Den kan användas i olika sammanhang, exempelvis inom livsmedel, förpack­ ningar, kläder och möbler. Modellen faller ganska välin i byggnadsvårdens grundprinciper; att man att vid förvaltningen av en byggnad alltid bör utgå ifrån den aktuella byggnadens karaktär och kvaliteter, vilket i praktiken ofta innebär hållbara material och meto­ der. Om modellen diskuteras utifrån ett byggnads­vårdsperspektiv kan det se ut såhär:

Reduce. Minska slit­och­släng­beteendet. Det är något vi generellt behöver göra i vårt samhälle, inte minst om vi ska klara de globala hållbarhetsmålen. Perioden från 1960­ och 70­talen fram till i dag är en mörk tid, om vi ser på utvecklingen ur en bevarande­ och hållbarhetsaspekt. Material ändras och moder­ niseras ständigt vilket inneburit att de naturliga al­ ternativen fått stiga åt sidan till förmån för material som tillverkas av icke förnybara råvaror.

Massproduktion har i dag övergått i renoverings­ hets – att förnya eller helt byta ut ett kök så fort något nytt kommer på modet är inte ovanligt. Så här behö­ ver det inte vara. Att göra så liten åverkan som möjligt är bäst i det långa loppet, inte minst för miljön. Mo­ detendenser har, som vi alla vet, en förmåga att gå i cykler. Kvalitativa material och utföranden har vär­ den som är mer bestående även om de för stunden kan uppfattas som lite daterade. Genom att ta tillva­ ra på det vi har minskar vi också behovet av att till­ verka nytt.

Reuse. Återanvända och återbruka sådant som fort­ farande har möjlighet att fylla en funktion. Bygg­ nadsvårdsnördar (undertecknad inkluderad) kan bli smått galna i att försöka hitta äldre delar och detal­ jer som går att återanvända i egna byggprojekt. Tänk att vi förr faktiskt byggde på ett sätt som gjorde det enkelt att plocka ihop hela byggnader och flytta ras­ ket någon annanstans (se bara på traditionella trä­ konstruktioner med skiftesverk och korsvirke). Även mindre beståndsdelar i ett äldre hus, såsom traditio­ nellt tillverkade fönster och dörrar, kan återanvän­ das och pryda sin plats i andra byggnader.

Recycle. Den cirkulära ekonomin gäller i hög grad möjligheten till återvinning. Att kunna regenerera material utan att naturen belastas. En majoritet av de traditionella materialen är per se naturliga.

Rot. Betydelsen av rot (ruttna) med koppling till byggnadsvård är av mer symboliskt slag. Det kan för­ klaras så här: inom byggnadsvården förespråkas ma­ terial som enkelt kan gå tillbaka till naturen när de är förbrukade. Antingen handlar det om helt natur­liga material såsom sten, lera och trä, eller produk­ ter utvunna direkt ur jorden i form av pigment eller som linolja. Det är material som kan ingå i ett cirku­lärt kretslopp.

PASSANDE FÖNSTER. (T.v.) Exempel på hantverksmässigt tillverkade fönster som är anpassade efter byggnaden. (T.h.) Nya »underhållsfria« standardfönster har satts in, utan hänsyn till husets arkitektur eller minskat ljusinsläpp. Istället för att byta ut äldre fönster kan dessa förses med tätningslister i naturmaterial som ull eller lin för öka energiprestandan. Innerbågar kan (om nödvändigt) förses med energiglas.

Underhållsfritt eller lång livslängd?
Att hålla efter traditionella fönster är tidskrävan­ de och kan upplevas som krångligt för gemene man. Träet måste målas om med jämna mellanrum, beslag kan behöva bytas och om det är riktigt illa behöver delar av båge och karm ersättas med friskt virke.

Så varför inte istället välja ett »underhållsfritt« fönster där du slipper allt detta? Det låter utmärkt, men egentligen är det raka motsatsen. De under­ hållsfria fönstren som finns i handeln i dag går egent­ ligen inte att underhålla. Ett påbörjat förfall är här inte möjligt att stävja och därför måste, inom ett re­ lativt kort tidsspann, fönstren ersättas med nya.
Fönster av detta slag (3­glasmodell i aluminium och/eller plast med icke­glasbrytande spröjs) brukar ha en garantitid på mellan 10 och 30 år. Jämför detta med fönster av kådrikt kärnvirke som målats med traditionell snickerifärg (linoljefärg). Fönster av det senare slaget kan ha en livslängd på uppemot 250 år, eller mer, om underhållet skötts kontinuerligt. Livs­cykeln för underhållsfria fönster är betydligt kortare, de behöver bytas ut ett flertal gånger under ett tra­ ditionellt fönsters hela livslängd, något som helt går emot resonemanget om cirkulär ekonomi och de fyra R:en i modellen som diskuterats ovan. En annan aspekt handlar om utseende och upple­ velse. Man bör ha i åtanke att husets ursprungliga proportioner förändras om man byter ut fönster i trä, som ofta har nätta dimensioner och som släpper ige­ nom mycket ljus, mot nya fönster där karm och båge upptar betydligt större yta i fönsteröppningen.

I dagens samhälle finns krav om att bygga i hög takt för att möta upp bostadsbristen, vilket i sig leder till användning av material som går snabbt och en­kelt att ta fram. Men behöver det vara så? Går det att tänka steget längre och använda landets samlade
byggnadsvårdskunskaper till att möta det växan­ de bostadsbehovet? I mindre städer på landsbygden rivs hela hyreshus för att det inte längre är någon som bor där. De bakomliggande anledningarna som lett till avfolkning kanske är svåra att lösa, men det vi är duktiga på är att ta hand om befintliga bebyggelse och åter göra den beboelig.

Ett exempel är alla de ödehus som står övergivna i obygden, där det görs stora in­ satser av byggnadsvårdare för att rädda det som räd­ das kan. Så kallade »ödehusräddare«, privatpersoner med byggnadsvård som gemensam nämnare, kan ses som en rörelse på uppgång och det görs nu även insat­ser på kommunnivå för att inventera ödehusbestån­ den i landet. Att se de husen som en resurs i bostads­bristfrågan kan, förutom att generera nya bostäder, också rädda delar av vårt gemensamma kulturarv. Dessutom sparar detta på våra naturresurser, vilket går i linje med uppsatta miljömål. För att insatser ska bli mer omfattande än vad vi som privatpersoner kan rå över krävs beslut på högre nivå. Kan vi gemensamt bilda opinion som kan påverka beslutsfattare i rätt riktning?
Det finns mängder med åtgärder som gemene man kan göra för att ta hand om och underhålla sitt boen­de på ett hållbart och miljövänligt sätt. En viktig sak är att ställa krav på det som konsumeras. Varför sälj­er inte färghandlaren linoljefärg till dig när du ber om oljefärg? Varför rekommenderas du vattenbase­rad färg när du vill ha den bästa snickerifärgen till dina fönster?

Det hela handlar om normförskjutning. För 70 år sedan var de naturliga materialen standard, i dag är konsumtionen ledstjärna vilket under senare decen­nier fört utvecklingen till att möta upp välfärdssam­hällets krav. Vänd dig till en färghandel med kun­skap om linoljefärg istället för att köpa en modern färg, vilken gynnar konsumtion på kort sikt – en för träytor tvivelaktig färg kommer på sikt leda till en kortare konsumtionscykel och förr eller senare inköp av nya fönster.

ANDAS. Ett hus som förpackas i täta material som färg och tätskikt kan inte andas och fuktskador kan lätt uppstå.

Något att tänka på
För att sammanfatta något av det vi tittat på ovan har jag sammanställt några punkter som en vägledning om du vill behandla ditt hus mer hållbart.
Först av allt, tänk ett slag innan du börjar riva ut, förändra och förnya. Känn efter, reflektera och läs på (det finns mängder av god litteratur på ämnet bygg­ nadsvård). Behöver hela köket verkligen rivas ut eller räcker det med ommålning? Kanske sockeln under köket kan höjas för att få en fungerande arbetshöjd?

Fundera och tänk efter ordentligt innan du sätter igång. Oftast blir det mycket billigare och framförallt är det resurssnålt och snällt mot både miljön och din byggnad.

Om du ännu inte börjat »plastbanta«, varför inte haka på trenden i samband med att huset ska tas om hand? Om man synar innehållsförteckningen på burkar med moderna färgtyper så lär man sig ganska snabbt att det är plast i väldigt mycket. Moderna material som är för täta gör att fukten stannar kvar. Hus behöver kunna andas för att inte dra åt sig skad­ or. Välj därför material som av naturen är diffusions­ öppna.Det här är egentligen ganska enkelt; din bygg­nad vill andas precis som du, och hur lätt är det med en plastpåse över huvudet?

Ta glasfiberull som exempel. Det är ett material som saknar förmåga att buffra och släppa ifrån sig fukt, vilket gör risken för fuktskador är större. Det finns betydligt lämpligare alternativ, till exempel träfiber­ eller linisolering – naturmaterial med god isoleringsförmåga och som samtidigt kan »andas« samt absorbera och avleda fukt, beroende på klimat.
Man måste kanske inte isolera huset? Personli­gen isolerar jag mig själv med goa raggsockor och en stickad ulltröja.

Men om vi återgår till innehållsförteckningen på färgburkarna; vad är det då i din färg och varför på­ står jag att linoljefärgen är naturlig medan den vat­
tenburna oljefärgen inte är det? En modern vatten­ buren oljefärg är till stor del vatten med en massa kemiska tillsatser. Det är till exempel mögelhäm­mande­ och konsistensförbättrade medel. Ofta är pigmenten syntetiska, det vill säga framställda på icke naturlig väg. I moderna färgtyper är oljan ut­vunnen från petroleum vilket är en ändlig produkt och inte alls kan kopplas in i ett cirkulärt kretslopp.
En traditionell linoljefärg innehåller två saker: linolja och naturligt färgpigment, det vill säga pig­ ment tagna av jorden eller som på annat sätt kommer av en naturlig råvara. Exempel på naturliga pigment är umbror och oxider. Också kimrök är ett naturligt ämne, det är helt enkelt ett finare namn för aska.

Linoljefärg har rykte om sig att vara en dyr färg men sanningen är att den per kvadratmeter är bil­ ligare – en liter linoljefärg räcker till mycket mer än en liter »modern« färg. I boken En bok om linoljefärg, kärlek och Genarp av Gunnar Ottosson finns ett kapi­tel som heter »Målarfärgens slowfood« som gör det förståeligt hur kvalitativ linoljefärg är i förhållande till andra färgtyper.

Det ska också sägas att alla material inte var bättre förr. Vissa av det sämre slaget (som det senare visat sig) började användas redan på 1940­talet. Till exem­pel eternit och stenkoltjära. Många semigamla material innehåller ämnet asbest som är farligt för hälsan. Dessa gör man bäst i att låta vara. Det är när de går sönder som det farliga innehållet blir flyktigt och därigenom hälsovådligt. Vid osäkerhet kring materi­al ska man därför vara försiktig.

TILLVARATAGET. Gårdshuset i Visby innerstad är runt 100 år gammalt medan dörrarna sannolikt är dubbelt så gamla. I husklassificeringen från 1785 benämns ett trähus och ett stall på fastigheten. Det befintliga gårdshuset ersatte ett stall på 1920-talet. Dörrarna sattes dit av den nuvarande ägaren efter att de räddats från en byggnad som var i färd att rivas.

För framtidens skull
Nu kan vän av ordning fråga sig om alla naturliga ma­terial är bättre för byggnad och miljö? Det korta sva­ret är ja. Material som är en del av det cirkulära krets­loppet är bättre för miljön och i ett vidare perspektiv skulle man också kunna säga att de material som vi i dag använder inom byggnadsvården till stor del är den typen av material. Men det sagt så är inte alla tra­ditionella material naturliga och inte heller tvärt om. Men byggnadsvård och traditionella material är inte alltid samma sak. Om vi går tillbaka till linoljefärgen så har även den förändrats. I dag tillsätter tillverkar­na av linoljefärg inte längre bly i färgen (vilket vara vanligt förr) eftersom det har en dålig miljöpåverkan.

Att ta tillvara den lokala byggnadstraditionen görs bäst genom att låta det lokala hantverkskunnandet frodas. På Gotland har vi tur som har lokalt tillverkad kalk (småskaligt) och sojdebränd tjära. Det som är vik­tigt för att det lokala kulturarvet ska kunna bevaras är att det tradtionella hantverket och användandet av traditonella material förs vidare.

Till sist, om vi nu har glömt bort att byggnaderna vi kallar hem bara är oss till låns så kan det vara hög tid att vi tänker till, både en och två gånger. Tar vi med oss gamla kunskaper om vad husen faktiskt mår bäst av så är chansen större att kommande generationer också gör det. På det sättet kan det kortsiktiga kon­ sumtionstänkandet brytas och vårt byggnadsbe­ stånd fortleva genom långsiktigt förvaltande.

Läs hela inlägget »

Torsmanska huset i Visby hamn förundrar. Det har hänt mycket där under de senaste 300 åren. 

Vid tiden för uppförandet av byggnaden såg kvarteret och kvarteren runtikring inte alls ut som de gör idag, vilket bl.a förklarar varför huvudentrén har bytt plats så många gånger. Huvudentrén har med största sannolikhet legat i den södra fasaden med sin pampiga volutgavel - när byggnaden uppfördes fanns nämligen inte byggnaden direkt söder om Torsmanska utan den platsen utgjordes av en fri yta som gjorde det till en självklar placering. Senare, under sekelskiftet 1800/1900, satt dörren på den norra fasaden och för närvarande i den västra vilket känns helt naturligt idag då detta är huvudstråket förbi byggnaden. I bilderna nedan, som jag hittat på Gotlands museums arkiv, kan man se byggnadens utveckling steg för steg. Den första skissen är gjord av P.A. Säve.

Förr i tiden var det ofta möbelsnickaren som tillverkade dörrar och fönster till byggnaderna. Så torde även vara fallet vid Torsmanska. Överstycket till dörren, utformat som ett brutet barockkrön, är väldigt likt de skåpsöverstycken som utfördes av den kände möbeltillverkaren Olof Blomberg (f.1740, d. 1814) i Visby. Det är därmed inte osannolikt att det är just han som tillverkat både dörr, omfattning och överstycke liksom de samtida fönstren och överljuset. Att det skulle kunna vara just så skedde i samband med restaureringen av fastigheten 2019, då antikhandlare Erik Söderlund delgav ovanstående information. Vill man läsa mer om fastigheten finns restaureringsrapporten att läsa HÄR! 

Ser du också likheterna mellan överstycket på skåpet och det på dörromfattningen?  

Läs hela inlägget »

Byggnadsvårdsföreningens tidskrift Byggnadskultur publicerade i årets tredeje bilaga en kortare artikel skriven om den Gotländska byggnadstraditionen. 

Att sammanfatta en en byggnadstradition som sträcker sig in i forn tid och fortfarande är aktiv idag är inte den enklaste uppgiften. Men den togs på största allvar och här är den i sin helhet: 

Gotland: Stenhusbyggande i Perioder

När du tänker på en typsikt gotländsk byggnad så är det med största sannolikhet en vit stenbyggnad i två våningar täckt av ett brant enkupigt tegeltak som först dyker upp i huvudet. 
Men i praktiken är Gotland ett landskap där träbebyggelsen dominerat - stor tillgång på skog har gett träbyggnadstraditionen goda förutsättning. Även om det gotländska stenhusbyggandet var omfattande jämfört med andra områden i Europa, så var det inte den dominernade hustypen.

Visby innerstad kan uppfattas som en stenstad men merparten av de små husen i Visby är faktiskt reveterade bulhus, det vill säga putsade träbyggander med syfte att efterlikna stenhusen och för att  ge ökat brandskydd. 
Det finns två perioder i den gotländska byggnadstradtionen där stenbyggandet varit markant förekommande. Den första var under medeltiden då varje socken uppförde sin egen kyrka i sten, därtill byggdes försvarskastaler samt 250 andra profana byggnader. 

Den andra storhetstiden startade med kalkindustrin under andra delen av 1600-talet. Exporten av kalk från Gotland ökade kraftigt vilket medförde att kalkpatronerna hade råd att uppföra sina egna byggnader i sten. Det finns idag inte någon orörd byggnad kvar från den tiden men mest troligt är att det var enkelstugor till formen, kanske halvbyggningar (tvåvånings enkelstugor på gotländska). 
Det är den andra perioden av stenhusbyggande som ger oss bilden av det klassiska gotländska putsade stenhuset med tegelbeklätt sadeltak. 
Vad som också var bidragande var stenhusresolutionen år 1957 med vilken det gavs skattebefrielse i tjugo år för nya byggnader uppförda i sten. Men att överge träbebyggnadstradtionenen var en långsam process och mycket beroende av enskilda bönders tillgång på material. Vid brist på skog var övergången till sten mer naturlig. Det finns alltså en lokal variation i hur snabbt förändringen skedde och på vissa håll valde man att behålla sina träbyggnader. 

Byggnadstradtionen skiljer sig även åt inom Gotland, ett exempel är takens material och utformning. På södra och sydöstra delen av ön hara flistaken varit dominerande medan det på Fårö varit vanligt med agtak. 
Flistaken Förekom till aldra största del söderut trot att lika god materialtillgång fans lite varstans. Flisen kunde tillverkas av både kalk och sandsten. Flistaken är tunga och har flack lutning - det går relativt enkelt att läsa av om en byggnad tidigare varit täckt med flis just utifrån takets lutning och den ofta höga byggnadskroppen som fick kompensera. 

Ag är gräs, och som vilket grästak som helst krävs det en brant taklutning för att få optimal vattenavrinning. Att lägga agtak är ett tradtionellt hantverk som på sina håll ännu lever kvar. allra starkast på Fårö som fortfarande har ett täcktingslag (alltså takläggare) 

Tack för att du läste artikeln!

mvh Sandra Såger
Byggnadsantikvarie 

Läs hela inlägget »

En av de vanligaste frågorna jag får är:
- Behöver jag verkligen bygglov för att måla mina fönster, om jag använder samma färg som jag alltid har målat dom med?
Och mitt svar är alltid:
-Ja, det behöver du! Om du inte redan har ett lov som gäller vill säga. 

Visbys detaljplan är unik i såväl utformning som detaljnivå. Den förbjuder till exempel plastfärg och ställer krav på att endast traditionella material och metoder får användas. Byggnadsordningen i sin helhet hittar du här! 

I slutet av det här blogginlägget presenterar vi fem punkter du behöver "checka av" för att söka bygglov för underhåll. Fyra av dom kan du göra helt själv.

Bygglov krävs även för underhåll, vilket är ovanligt ur ett nationellt perspektiv. Att måla fönstren med exakt samma färg som tidigare, även om du tänkt använda traditionell linoljefärg, är alltså bygglovspliktigt.
Andra saker som kräver bygglov i Visby innerstad är: 
- Målning av fasad
- Lagning eller utbyte av puts
- Ändring av plank eller mur
- Lagning av plåttak
- Omläggning av mer är 25% av ett tegeltak 
- Trädfällning 

5 saker behövs för att söka underhållslov i Visby. Fyra av dessa kan du göra själv men för den femte behöver du ta hjälp av en antikvarie (till exempel mig). 

Detta behöver du: 

1. Själva bygglovsansökan där den formella informationen om fastigheten fylls i, t ex fastighetsbeteckning. En sådan gör du elektroniskt här! 

2. Ritning/bilder på fasad och de detaljer som ska underhållas. I de flesta fall räcker bra/högupplösta bilder på det du ska söka lov för. 

3. Teknisk beskrivning. I denna ska du beskriva hur du ska gå tillväga för att genomföra underhållet. Det kan till exempel handla om att du beskriver vilken färg du ska måla med, och hur du ska göra för att få ett bra resultat. Det är också viktigt att här beskriva kulören, t ex med ett välkänt kulörnamn som Engelskt röd eller ett NCS-nr, ex. NCS 5040-Y80R. Det ska även finnas med beskrivning av det material som ska underhållas, t ex om det är en kalkputs eller en KC-puts. Det är också viktigt att beskriva hur du går tillväga om du behöver göra något utöver det som planerats i ett första skede, till exempel om det visar sig att fönsterkarmen behöver lagas - beskriv då materialet som ska ersätta det trasiga.

4. Kontrollplan. Jag använder den mall som finns på Region Gotlands hemsida. Den går att redigera så att den passar åtgärderna, d v s det du tänkt göra på just din byggnad. Ifall du ska måla fönster kan en kontrollpunkt t ex vara Färgtyp. 

5. Antikvariskt utlåtande. Om du gör det mesta själv är ett antikvariskt utlåtande en baggis för antikvarien. Jag brukar ta in det material som du redan gjort/tagit fram och sedan skriva ett utlåtande utifrån det. Utlåtandet är något som endast en antikvarie kan göra. 


Om du har följt alla fem punkter ovan så ska allt vara redo att skickas in till regionen för beslut om bygglov! Bygglovet håller i 5 år vilket betyder att du kan underhålla på samma sätt i fem år framåt. Att söka är allra enklast att göra via regionens hemsida, där loggar du in med Bank-id och skickar in underlagen digitalt. Ingen separat bygglovsansökan behövs. 

Nu hoppas jag att du känner att allt blev lite lättare med underhållslov! När du är redo för utlåtande kan du höra av dig till oss så hjälper vi dig! 
 

Om du inte vill ta dig an någon av punkterna ovan, men likväl underhålla din fastighet, så kan vi göra allt det här åt dig. 

Är det något du saknar i det här inlägget? Skriv gärna en kommentar så svarar vi vartefter.
 

Med vänlig hälsning,
Sandra Såger 
Byggnadsantikvarie 
SAWA antikvarier 

Läs hela inlägget »

Vi har precis avslutat ett vårdprogram som vi har hållt på med sedan i våras. Det har varit otroligt spännande och lärorikt att få göra detta. 
Det är det bästa med vårt jobb att man får lära sig nya saker hela tiden. 

Vårdprogrammet vi gjorde var för en gård på norra Gotland i Hall socken. Hall är som socken  speciell då det finns en väldigt sammanhållen bebyggelse. De flesta gårdar nuvarande bebyggelsen är uppförd under en relativt kort period. 

Mangårdsbyggnaden är typsik för socknen med frontespis undet pulpettak. Byggnaden är en parstuga med inredd vind. Byggnaden uppfördes någon gång mellan 1783 och 1791, detta kan vi tolka ur gamla skiftesprotokoll tillsammans med spår i byggnaden. Det har skett en del förändringar längs vägen, någon gång på 1960-talet tillkom en veranda och tidigare än så på 1800-talets mitt förlängdes salen söder ut. 
Den här gården bestod tidigare av fyra parter, idag finns tre av dessa fyra parter bevarade. Två är byggnadsminnen.

Ladugårdarna har drag av den typiskt nord gotländska arkitekturen med ny romanska fönster och slätputsade foder i fasaden. ekonomibyggnadena uppfördes kring 1860.  

Lämna gärna en kommentar! 
 

Läs hela inlägget »

Byggnadvårdsföreningens årliga vårresa gick i år till Gotland vilket kändes superkul för mig, det var fint att som nytt länsombud få träffa så många medlemar samtidigt från landets alla hörn. Själv var jag supernöjd med resan och kan verkligen rekomendera att dels följa med på Byggnadvårdsföreningens vår eller höstresa vid nästa tillfälle men också att bli guidead i sin egna stad eller län. 
Vårresan varade i tre hela dagar för de som kom hitresandes för oss på ön blev det två halvdagar och en heldag med fokus på den gotländska byggnadstraditionen. I min buss blev guideade av vad man närmast kan gemföra med uppslagsverk i den gotländska kulturhistorian - Peter Dolk och Lars Bäckman. Lars och Peter som åkte med i bussen Lars på lördagen och Peter på söndagen guideade inte bara om platserna vi stannade vid under resan utan berättade även om allt spännande som vi såg utan för fönstret. 
Fredagen började med inchekning och regitrering vid Strand Hotell för att sedan få två kortare föredrag om kulturvård och byggnadsvård på gotland. Dels berättade världsarvssammordnaren Elene Negussie om Världsarvet Hansestaden Visby där man just nu håller på att ta fram en ny världsarvsstrategi och handlingsplan - managementplan. Sedan berättade Petra Eriksson från Uppsala univeristet campus Gotland om byggnadsantikvarie utbildningen - den som jag gick för sex år sedan. Detta följdes av en god middag och trevliga samtal på hotellet, kvällen var fortfarande ung när hotell resturangen tömdes för att få lite sömn innan morgondagens stundande guideningar. 

En tidig morgon blev det klockan åtta mötes alla för tre olika guideade turer runt om i Visby, en timmas guidning runt om i de nedre delarna av Visby där Lars Bäckman visade den ena gruppen allt från de medeltida packhusen på strand gatan till kyrkorunier till den medeltidifierade delarna av St Hansgatan. 

På bilden ovan ser vi en gångbro som ritats av Andreas Forsberg, en av nutidens flitigt anlitade arkitekter i Visby innerstad som ritar moderna byggnader och detaljer som visar på nutidens tidslager i den medeltida staden. Bron går mellan två byggnader som ligger på strandgatan i Visby - Börsen till höger i bild och ett av Visby bankpalats till vänster. I bakgrunden ser vi kallbadhuset i Visby som idag huserar Studentkårens lokarer. 

Vy söder ut på St Hansgatan, fotot är taget i höjd med konstmuseet den gamla flickskolan som byggdes ... Längre ner på vänster sida ser vi två av Visbys korsvirkeshus det ena ser vi den blottade gaveln på och den hitom röda byggnaden har en blottad långsida i korssvirkesverk? byggnaderna på vänster sida historiserades till stor del inför Världsarvs nomineringen på 1990-talet för att passa bättre in i den medeltida hansestaden Visby. De närmsta byggnaderna har medeltida delar vilket visar sig än i dag med deras tjocka sten väggar i garuplanet och medeltida nicher som blottats ut mot gatan. Arkaden till höger är en lämning efter stadsarkitekten ..  som under sin verksam tid gjorde en del brand? förebyggande åtgärder i staden bland annat lät han uppföra två av dessa arkadgångar som innanför har gångstråk för fotgängare. St. Hans kvarteren har under senare år blivit ett centrum för konsthantverk i Visby har finns ett flertal exempel på den typer av butiker tilllika ateljer. Gatan är i dag ett populärt affärsstråk. 

Bussfärden tog oss österut till Norrlanda fornstuga där vi blev uppmötta av ingen mindre än Stefan Haase själv som i sitt verksamma liv jobbat både på Länsstyrelsen och Gotlands museum som byggnadsantikvarie med en enorm kunskap om den gotländska byggnadstraditionen. På Norrlanda fornstuga berättade han om de gotländska bullhusen (som i och för sig i sin konstruktion finns representerat även på andra håll i Sverige - skiftesverks konstruktion) Vi fick veta mer om fönsterplacering i boningshusen och om de gotländska agtaken. 

Läs hela inlägget »